Koko Suomi tanssii -kampanja päättyi 31.12.2017.

Voimassa 1.11.2016 alkaen

Yleistä
Koko Suomi tanssii on Tanssin Tiedotuskeskus ry:n (y-tunnus 0720824-2) koordinoima hanke. Tanssihaaste-opetuksia voivat ostaa täysi-ikäiset yksityishenkilöt sekä yritykset, yhteisöt yms. Tanssinopetus on arvonlisäverotonta. Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.

Tilaaminen
Tanssinopetus tilataan pääsääntöisesti suomitanssii.fi -sivuston kautta. Opetuksen voi tilata myös sähköpostitse tai puhelimitse.

Tilauksen perilletulo vahvistetaan automaattisesti sähköpostilla. Tilausvahvistuksen saaminen edellyttää sähköpostiosoitteen ilmoittamista tilauksen yhteydessä. Tilauksen vastaanottaja on tämän jälkeen yhteydessä tilaajaan ja vahvistaa tilauksen hinnan ja opetukseen liittyvät käytännön asiat. Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Maksu
Tanssihaasteopetus maksetaan laskua vastaan. Laskun lähettäjänä on sen alueen tanssin aluekeskus johon tilaus on välitetty ja opetus tapahtuu. Tilaaja ja tilauksen vastaanottaja sopivat tilausvahvistuksen yhteydessä, laskutetaanko tanssihaasteopetus ennakkoon vai välittömästi opetuksen toteuduttua.

Toimitusaika
Tilauksen vastaanottaja vahvistaa tilaajalle tanssihaasteopetuksen ajankohdan. Mikäli opetusta ei ole mahdollista järjestää tilaajan tilauksen yhteydessä toivomina ajankohtina, pyritään opetukselle sopimaan muu tilaajalle sopiva aika.

Peruutus ja ylivoimainen este
Mikäli tilaaja peruuttaa tilauksen alle viisi (5) vuorokautta opetuksesta, veloitetaan 50 % sovitun opetuksen hinnasta.

Tanssihaasteopetus toimitetaan force majeure -varauksin. Koko Suomi tanssii ei vastaa viivästyksistä tai vahingoista, jotka johtuvat sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta esteestä, jota se ei ole voinut kohtuudella ennakoida tai jonka seurauksia se ei voi välttää. Mikäli opetusta ei pystytä toimittamaan ennakkoon sovittuna ajankohtana, pyritään ensisijaisesti sopimaan uusi aika. Mikäli uutta aikaa ei saada sovittua, palautetaan tilaajalle mahdollinen ennakkoon maksettu summa. Muita kuluja ei korvata.

Ongelmatilanteet
Ongelmatilanteessa tulee tilaajan ottaa yhteyttä tilauksen vastaanottajaan kohtuullisessa ajassa. Mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla.

 

 

BESTÄLLNINGSVILLKOREN

Giltig fr.o.m. 1.11.2016

Allmänt
Hela Finland dansar är ett projekt koordinerat av Informationscentret för dans i Finland rf (FO-nummer 0720824-2). Dansutmaningsundervisningar kan köpas av myndiga privatpersoner, företag, samfund osv. Dansundervisningen är momsfri. Vi anhåller rätten till ändring av avgifterna.

Beställning
Dansundervisningen beställs huvudsakligen via webbsidan suomitanssii.fi. Undervisningen kan också beställas per e-post eller per telefon. När beställningen kommit fram bekräftas den automatiskt per e-post. Att få en beställningsbekräftelse förutsätter att man anmält e-postadress i beställningen. Beställningens mottagare är efter det i kontakt med beställaren och bekräftar avgiften för beställningen och de praktiska sakerna gällande undervisningen. Kunden förbinder sig i samband med varje beställning till de giltiga leveransvillkoren.

Avgift
Dansutmaningsundervisningen betalas enligt fakturan. Fakturans avsändare är den regionens regionala danscenter dit beställningen har förmedlats och regionen som undervisningen sker i. Beställaren och mottagaren av beställningen kommer överens i samband med beställningsbekräftelsen om hur dansutmaningsundervisningen skall faktureras: på förhand eller omedelbart efter att undervisningen förverkligats.

Leveranstid
Beställningens mottagare bekräftar dansutmaningsundervisningens tidpunkt för beställaren. Ifall det inte är möjligt att ordna undervisningen vid de tidpunkter som beställaren önskat i beställningen strävar man efter att hitta en annan tidpunkt för undervisningen som passar för beställaren.

Avbokning och ett överlägset hinder
Ifall beställaren avbokar beställningen senare än fem (5) dygn före undervisningens start, faktureras 50 % av avgiften för den överenskomna undervisningen.
Dansutmaningsundervisningen levereras enligt force majeure -förbehåll. Hela Finland dansar ansvarar inte för fördröjningar eller förluster som beror på ett hinder utanför dess påverkningsmöjligheter som det inte har resonabelt kunnat förutse eller vilkas resultat det inte kan undvika. Ifall undervisningen inte kan levereras enligt tidpunkten som man kommit överens i förväg strävar man i första hand efter att avtala om en ny tidpunkt. Ifall det inte går att komma överens en ny tidpunkt returnerar man den möjligtvis betalda summan för beställaren. Övriga utgifter ersätts inte.

Problemsituationer
I en problemsituation bör beställaren kontakta beställningens mottagare inom resonabel tid. Möjliga meningsskiljaktigheter försöks i första hand lösas i förhandlingar mellan de olika parterna.